Groothandel voor doe-het-zelf en vakhandelMenu

Verkoopsvoorwaarden

Alle klachten moeten ons schriftelijk toekomen binnen de 5 dagen na levering of afhaling van de goederen. De goederen blijven de eigendom van de verkoper zolang door de koper de verschuldigde koopsom niet volledig aan de verkoper is voldaan, zelfs indien de goederen bewerkt worden, en/of door de koper wederverkocht zijn. De tarieven, alsmede aangegeven leveringstermijnen, worden enkel ten titel van benaderende inlichtingen verstrekt, maar kunnen nooit enige verbintenis van onzentwege meebrengen.

De factuur is betaalbaar te Vichte, op vermelde vervaldatum zonder korting. Op alle sommen niet betaald op de vervaldag zal, van rechtswege en zonder dat een voorafgaandelijke ingebrekestelling nodig is, een verwijlrente van 1% per maand verschuldigd zijn. De zetel van ons bedrijf bepaalt de territoriaal bevoegde rechtbank. In geval van gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de schuld op de vervaldag zonder ern-
stige redenen, wordt, na vergeefse ingebrekestelling, het schuldsaldo verhoogd met 12% met een minimum van € 250 en een maximum van € 2500, zelfs bij toekenning van termijnen van respijt. Door het feit overeenkomsten met ons af te sluiten, erkent de koper deze voorwaarden te kennen en deze als 1 integrerend bestanddeel van de overeenkomst te aanvaarden.